Bilgi teknolojilerinin özellikle son yıllarda artan hızda değişmesi ve gelişmesi iş yapma biçimlerini de derinden etkilemektedir.

Bilgi toplumunda bilginin kullanımı arttıkça, işletme iş süreçlerinin yapısı da değişmekte, bilgi, iş gücü ve sermayeden daha önemli bir etken olarak süreçlere yansımaktadır.

Bu değişime bağlı olarak, rekabetçi küresel dünyada, sürdürülebilir gelişim için bilgi tabanlı yönetim anlayışının zorunluluğu doğmuştur.

Bilgi tabanlı yönetim sisteminin hayata geçirilmesi ise bilgi teknolojisi stratejilerinin, yol haritalarının net olarak belirlenmesi ve işletme kaynaklarının bu alanda verimli kullanımı ile mümkündür.

Novi Teknoloji deneyimli ekibi ve bilgi teknolojisi çözümleri konusundaki stratejik iş ortaklıkları ile kurumlara rekabette avantajı elde edecek çözümler sunar.

Bu kapsamda,

  • Bilgi Sistemleri Mevcut Durum Analizi ve Değerlendirilmesi,
  • (Yazılım, Donanım, Network, İnternet vb.)
  • Mevcut Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
  • Bilgi Sistemleri Yeniden Yapılandırma
  • Bilgi Teknolojisi Kurum Stratejilerinin ve Hedeflerinin Belirlenmesi
  • ERP ve Süreç Danışmanlığı
  • Veri Güvenliği Stratejileri ve Denetimi
  • Yönetim Karar Destek Sistemleri Analizi

şeklindeki konu başlıkları ile bilgiye dayalı yönetim felsefesinin tüm paydaşlarımıza yayılması, rekabet avantajı sağlayacak bilgilerin sürekli ve kesintisiz olarak üretilebilmesi için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.